Proces improvement | Projectmanagement | Interim management | Machineveiligheid

Proces improvement
Vele roepen het, wij doen het! Een bedrijf is gezond als de bedrijfsprocessen soepel lopen. Dat zich binnen die complexe bedrijfsprocessen problemen kunnen voordoen, geldt voor elke organisatie. Gelukkig zit in de processen zelf meestal al de oplossing. Met Process Improvement haalt Iproda die oplossing naar boven. Hiervoor heeft Iproda diverse methode. Een snelle check van een specifiek probleem of een algehele check van uw hele bedrijf. Als er verbeterpunten worden ontdekt, kunt u besluiten tot een diepgaand onderzoek. De QuickScan geeft mogelijkheden aan tot:

• Besparen

• Extra marge

• Kwaliteitsverbetering

 

Op basis van de QuickScan worden één of meerdere kansen tot verbetering uitgewerkt tot een kant en klaar advies met een onderbouwde Business Case.

 

Projectmanagement
Iproda is ook úw partner als het gaat om Projectmanagement. De meeste organisaties maken op dit moment grotere veranderingen mee dan ooit te voren. Organisaties zijn continu bezig met veranderen om de efficiency te vergroten en/of kosten te reduceren en zo de concurrentiepositie te verbeteren en groei te realiseren. Om projecten met succes af te ronden is het essentieel om de risico’s te managen, die aan verandering en vernieuwing verbonden zijn.

In projecten worden resources, vaardigheden, technieken en ideeën samengebracht om bedrijfsdoelstellingen te realiseren en zakelijke opbrengsten op te leveren. Goed projectmanagement helpt ervoor om te zorgen dat risico’s worden geïdentificeerd en op de juiste manier worden gemanaged, en dat doelstellingen en benefits binnen de begroting, op tijd en met de vereiste kwaliteit worden behaald. Projectmanagement omvat de aansturing en beheersing van meerdere deelprojecten. Er bestaan verschillende projectmanagementmethoden;

PRINCE2® is een veelgebruikte methodiek voor projectmanagement, die geschikt is voor projecten van uiteenlopende omvang. PRINCE2®, biedt een generieke, ‘best practice’ aanpak van projectmanagement die duidelijke spelregels aangeeft voor het opzetten en managen van een project. PRINCE2® benadert projectmanagement procesmatig.

De methodiek standaardiseert de aansturing van projecten vanuit de projectomgeving en geeft daarmee houvast aan rollen als projectleider, opdrachtgever en gebruiker.

Interim management
In veel bedrijven en organisaties is er een tekort aan gespecialiseerde, competente en voorvarende managers, die in staat zijn om zelfstandig leiding te geven aan een bedrijf of organisatie en om (in een korte tijd) tot een resultaat gericht project te komen. Doordat de juiste persoon ontbreekt binnen strategische posities kan dat ervoor zorgen dat een organisatie (verder) in de problemen komt. Dit is een belangrijke reden waarom in veel gevallen gebruikt wordt gemaakt van interim management.

Interim management wil zeggen het tijdelijk inzetten van een externe manager binnen een bedrijf of organisatie die een specifiek gerichte opdracht meekrijgt. De Interim Manager zorgt voor extra kennis om een zo een meerwaarde te creëren binnen een bedrijf.

In bijna alle gevallen heeft een interim manager geen voorkennis van een specifiek bedrijf en heeft er ook geen emotionele banden mee. Hierdoor kan de interim manager objectief, zakelijk en efficiënt zijn werk als interim manager vervullen. Enkele voorbeelden van een rol als interim manager zorgen voor de juiste analyse, richting geven aan (nieuwe) bedrijfsstructuren, zorg dragen voor overdracht van bedrijfsprocessen, of zorgen voor veranderingen in de bedrijfsstructuur.

Machineveiligheid en de machinerichtlijn

Wat is het doel van de Machinerichtlijn?
De Machinerichtlijn heeft tot doel te komen tot een Gemeenschappelijke Europese markt zonder handelsbelemmeringen voor machines. Het centrale thema is veiligheid. In de machinerichtlijn worden eisen gesteld aan de veiligheid van machines.

Waaraan kun je zien of een machine voldoet aan de machinerichtlijn?
Op een machine wordt een zogenaamde CE-markering aangebracht. CE staat voor het Franse ‘Conformité Européen’. Naast deze markering moet er ook een verklaring van overeenstemming meegeleverd worden; daarop staat aangegeven aan welke richtlijn(en) de machine voldoet.

Wie is verantwoordelijk? De fabrikant of ……?

Primair is de fabrikant degene die ervoor moet zorgen dat een machine aan de richtlijn(en) voldoet. Maar hoe zit dat dan met van buiten Europa geïmporteerde machines? En machines welke functioneel zijn gewijzigd, ten behoeve van productie optimalisatie, productwijzigingen of snelheidsverhogingen?
De importeur/machinebouwer wordt dan de machine-verantwoordelijke en zal de nodige actie moeten ondernemen; hij zal na moeten gaan of, en in hoeverre er aan alle eisen voldaan is. De importeur brengt dan ook onder zijn verantwoordelijkheid de CE-markering aan en stelt de verklaring van overeenstemming op.

Acties voordat een machine op de markt gebracht mag worden.

Een machine die onder de werkingssfeer van de Machinerichtlijn valt dient aan alle in de richtlijn gestelde eisen te voldoen. In de praktijk betekent dit het volgende:
1. De machine-verantwoordelijke dient een risicobeoordeling van de machine uit te voeren.
2. De machine dient aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen te voldoen (bijlage I van de machinerichtlijn).
3. Er moet een gebruikershandleiding bij de machine meegeleverd worden.
4. De machine-verantwoordelijke moet een Technisch (Constructie) Dossier van de machine op te stellen en te archiveren (en voor ten minste 10 jaar beschikbaar houden).
5. De machine-verantwoordelijke moet een typeplaat en een CE-markering aan te brengen op de machine.
6. De machine verantwoordelijke moet een verklaring van overeenstemming opstellen en meeleveren met de machine.

Iproda kan u bij deze stappen begeleiden/ ontzorgen.