Wat is het doel van de Machinerichtlijn?
De Machinerichtlijn heeft tot doel te komen tot een Gemeenschappelijke Europese markt zonder handelsbelemmeringen voor machines. Het centrale thema is veiligheid. In de machinerichtlijn worden eisen gesteld aan de veiligheid van machines.

Waaraan kun je zien of een machine voldoet aan de machinerichtlijn?
Op een machine wordt een zogenaamde CE-markering aangebracht. CE staat voor het Franse ‘Conformité Européen’. Naast deze markering moet er ook een verklaring van overeenstemming meegeleverd worden; daarop staat aangegeven aan welke richtlijn(en) de machine voldoet.

Wie is verantwoordelijk? De fabrikant of ……?

Primair is de fabrikant degene die ervoor moet zorgen dat een machine aan de richtlijn(en) voldoet. Maar hoe zit dat dan met van buiten Europa geïmporteerde machines? En machines welke functioneel zijn gewijzigd, ten behoeve van productie optimalisatie, productwijzigingen of snelheidsverhogingen?
De importeur/machinebouwer wordt dan de machine-verantwoordelijke en zal de nodige actie moeten ondernemen; hij zal na moeten gaan of, en in hoeverre er aan alle eisen voldaan is. De importeur brengt dan ook onder zijn verantwoordelijkheid de CE-markering aan en stelt de verklaring van overeenstemming op.

Acties voordat een machine op de markt gebracht mag worden.

Een machine die onder de werkingssfeer van de Machinerichtlijn valt dient aan alle in de richtlijn gestelde eisen te voldoen. In de praktijk betekent dit het volgende:
1. De machine-verantwoordelijke dient een risicobeoordeling van de machine uit te voeren.
2. De machine dient aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen te voldoen (bijlage I van de machinerichtlijn).
3. Er moet een gebruikershandleiding bij de machine meegeleverd worden.
4. De machine-verantwoordelijke moet een Technisch (Constructie) Dossier van de machine op te stellen en te archiveren (en voor ten minste 10 jaar beschikbaar houden).
5. De machine-verantwoordelijke moet een typeplaat en een CE-markering aan te brengen op de machine.
6. De machine verantwoordelijke moet een verklaring van overeenstemming opstellen en meeleveren met de machine.

Iproda kan u bij deze stappen begeleiden/ ontzorgen.